İstanbul Yenilik Ekosistemi İçinde Üniversitelerin Mevcut Durumu

İl Raporları
 • 1070 Okunma
 • 32 İndirme

Özet

Üniversiteler, maddi kaynaklar, beşeri sermaye ve kurumsal yapılardan oluşan bir ilişkiler ağı olarak tanımlanabilecek yenilik ekosistemi içerisinde anahtar bir role sahip aktörlerdir. Küreselleşme ile birlikte artan rekabet, firmaları sektörün önünde gitmeye ve sürekli yenilikçi olmaya zorlamaktadır. Bu zorunluluk, firmaları formel veya enformel mekanizmalar kullanarak doğrudan üniversiteler ile etkileşimde bulunmaya itmektedir. Üniversiteler ile ekosistemin diğer aktörleri arasındaki etkileşimin niteliği ve boyutu ekosistemin başarısını belirlemektedir. Bu araştırmada İstanbul yenilik ekosistemi içerisinde üniversitelerin mevcut durumu tespit edilmeye çalışılmıştır. Çeşitli kaynaklardan derlenen toplulaştırılmış verilerin yanı sıra, saha çalışmasıyla elde edilen veriler kullanılmıştır. Raporun ilk bölümünde ilgili literatürden hareketle yenilik ekosisteminde üniversitelerin rolü ele alınmıştır. İkinci bölümde İstanbul yenilik ekosisteminin boyutları ve çeşitli özellikleri sayısal veriler kullanılarak karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. Üçüncü bölümde, çalışmada elde edilen mikro veriler ve toplulaştırılmış veriler kullanılarak İstanbul’daki üniversitelerin yenilik potansiyelleri ve mevcut durumları değerlendirilmiştir. GZFT analizi ile İstanbul’daki üniversitelerin güçlü ve zayıf yönleri ele alınmış, politika önerilerine zemin hazırlanmıştır.
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  İstanbul Kalkınma Ajansı

 • Yayın Yılı

  2014

 • Belge İçeriği
  137 Sayfa
  10.98 MB