K
a
l
k
ı
n
m
a
i
ç
i
n
a
r
a
ş
t
ı
r
m
a
,
a
n
a
l
i
z

Bu araştırma raporu TR71 Bölgesi’nde (Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde) bulunan sivil toplum kuruluşlarının kurumsal kapasitesini, karşılaştıkları sorunları ve ihtiyaçlarını ortaya koymak amacıyla hazırlanmıştır. Üç bölümden oluşan raporun birinci bölümünde, sivil toplum kavramı, yasal statüsüne göre sivil toplum kuruluşları incelenmiş, sivil toplum kuruluşlarında sürdürülebilirlik sorunu ve kaynak geliştirme yöntemleri üzerinde durularak genel bir kavramsal çerçeve sunulmaya çalışılmıştır. İkinci bölümde,  TR71 Bölgesi’ndeki sivil toplum örgütlenmesi incelenmiş, bu alanda faal olan derneklere odaklanılarak bölgedeki genel görünüm ortaya konulmuştur.  Üçüncü yani son bölümde ise, saha araştırması kapsamında elde veriler analiz edilmiş,  bulgulara ilişkin sonuçlar tablolar ve grafiklerle sunulmuştur. Araştırmanın Ajansın bundan sonra yürüteceği faaliyetlerde kamu, özel sektör, sivil toplum işbirliğinin teşvik edilmesi anlamında katkı sağlayacağı ve bu alanda yürütülecek çalışmalar için zemin oluşturacağı düşünülmektedir. 
SEKTÖR RAPORLARI
Bu çalışmanın amacı günümüz dünyasının en kritik ve önemli teknolojilerinden biri olan derin teknolojilerin mevcut durumunu analiz ederek bu alandaki geliştiricilerinin sorun ve ihtiyaçlarını tespit etmek ve çözümler üretmektir. Bu doğrultuda derin teknoloji girişimciliği hakkında Türkiye’de yapılmış ilk çalışma olan ‘Derin Teknolojiye Derinlemesine Bakış’, dünyada da bu alanda yapılmış sayılı çalışmalardan biridir.
ÜLKE RAPORU
Bu raporda Dünyada Ar-Ge bölümünde gelişmişlik seviyesi yüksek ve gelişmekte olan ülkelerin Ar-Ge seviyeleri incelenmekte, Türkiye’de Ar-Ge bölümünde ise Türkiye’nin Ar-Ge geçmişi ve güncel durumu hakkında bilgi verilmekte ve raporun son bölümünü oluşturan Eskişehir’de Ar-Ge bölümünde ise Eskişehir’in Ar-Ge merkezlerinin mevcut durumu, yaşanılan problemler ve çözüm önerileri ortaya koyulmaktadır.
SEKTÖR RAPORLARI
Türkiye'de Yaratıcı Endüstrilerin İBBS-2 Bölgeleri Düzeyinde Analizi: İzmir'e Bir Bakış" çalışması yaratıcı endüstrilerin ülkemizdeki durumunu hem ulusal hem de bölgesel ölçekte OECD ülkeleri ile kıyaslamak suretiyle ortaya koymak ve buradan hareketle de TR31 İzmir Bölgesi’nde yaratıcı endüstrilerin gelişimi için yapılacak politika (policy) çalışmalarına yönelik bilgi tabanı oluşturmak gayesiyle hazırlanmıştır. Yaratıcı endüstriler alanında ülkemizde hazırlanan ilk yapısal analiz olma  özelliğini taşıyan bu çalışma, birçok analiz açısından da “ilkleri” bünyesinde barındırıyor. Yaratıcı endüstriler ve dijital endüstriler ayrımı, yaratıcı faaliyet ve yaratıcı meslek ayrımı, yaratıcı yayılım ve eş-yerleşme, İBBS-2 Bölgeleri düzeyinde yaratıcı endüstrilerin Üç Yıldız Analizi yöntemi ile karşılaştırılması ve TR31 İzmir Bölgesi için yaratıcı ekosistem analizi sunan ilk çalışma olma özelliğine sahiptir. Kapsayıcı ve sürdürülebilir bir büyüme için üretim sürecine yön veren ve asıl katma değeri temsil eden bilgiyi üretmek kritik önemdedir. Bu nedenle, yetenek temelinde işleyen bu endüstrilerin geliştirilmesi, ülkelerin ve bölgelerin rekabet gücünün artırılması için önemli bir politika alanı oluşturmaktadır.
SEKTÖR RAPORLARI
Bu çalışma ile İstanbul’daki teknoloji girişimciliği ekosistemi değerlendirerek sektörün mevcut durumunu, güçlü ve zayıf yönleri ortaya koyulmuştur. Rapordaki bulgu ve öneriler, İstanbul'da 200’ün üzerinde teknoloji girişimcisiyle yapılan görüşmeler ile 20’nin üzerinde yatırımcı ve girişimcilik destek kuruluşu liderleriyle yapılan görüşmelerden elde edilmiştir.
İL RAPORLARI
İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması (SEGE); politika, strateji ve kamu uygulamalarına girdi sağlamak amacıyla Türkiye’deki ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişliklerini nesnel olarak ölçen ve karşılaştıran analiz çalışmasıdır. Çalışmada, sosyo-ekonomik gelişmişliği ölçen değişkenler kullanılarak ilçelerin gelişmişlik düzeyleri istatistiksel tekniklerle analiz edilmiş ve söz konusu birimlerin gelişmişlik sıralaması ortaya konmuştur. Çalışma sonucu oluşmuş gelişmişlik skorlarındaki doğal kırınımlar göz önünde bulundurularak ilçeler 6 gelişmişlik kademesinde gruplandırılmıştır.
İSTATİSTİK-GÖSTERGELER
İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması (SEGE); politika, strateji ve kamu uygulamalarına girdi sağlamak amacıyla Türkiye’deki illerin ve bölgelerin sosyo-ekonomik gelişmişliklerini nesnel olarak ölçen ve karşılaştıran analiz çalışmasıdır. Çalışmada, sosyo-ekonomik gelişmişliği ölçen değişkenler kullanılarak illerin ve bölgelerin gelişmişlik düzeyleri istatistiksel tekniklerle analiz edilmiş ve söz konusu birimlerin gelişmişlik sıralaması ortaya konmuştur. Çalışma sonucu oluşmuş gelişmişlik skorlarındaki doğal kırınımlar göz önünde bulundurularak iller 6, bölgeler ise 4 gelişmişlik kademesinde gruplandırılmıştır.
İSTATİSTİK-GÖSTERGELER

TR61 Düzey 2 Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı

2014-2023 İzmir Bölge Planı

İzmir Kalkınma Ajansı

Samsun Orman ve Su İşleri Eylem Planı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

KUSİ Analizi ve Eylem Planı Raporu

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Ankara Bölge Planı 2014-2023

Ankara Kalkınma Ajansı

TRA1 Bölge Planı 2014-2023

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı

Samsun Yerel Kamu Hizmetleri Eylem Planı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Bölgesel Yenilik Stratejisi Ve Eylem Planı

Güney Marmara Kalkınma Ajansı

Tokat İstihdam Eylem Planı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

2014-2023 Batı Karadeniz Bölge Planı Analizler

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı

BI-NET Projesi sonuç raporu

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Hatay İli Fidancılık Sektör Raporu

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı

Obeziteye Karşı El Ele Projesi

İstanbul Kalkınma Ajansı

Orta Sakarya Vadisi Raporu

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı

Süt İşleme Tesisi Yatırım Fizibilitesi

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı

Mandacılık İhtisas OSB Ön Fizibilite Raporu

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı

Isparta Kırsal Kalkınma Planı (2014-2019)

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı

Zonguldak İli Yatırım Ortamı Değerlendirmesi

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı

Bartın Mağaraları Araştırma Raporu

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı

Yatırım Alanları Rehberi-TR

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Balıkesir Lojistik Atlası

Güney Marmara Kalkınma Ajansı

Kahramanmaraş Guide for Investors

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı

Balıkesir Enerji Sektörü Yatırım Rehberi

Güney Marmara Kalkınma Ajansı

TUNCELİ YATIRIM FIRSATLARI

Fırat Kalkınma Ajansı

Kayseri Investment Guide(Arabic)

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı

Eskişehir Yatırım Ortamı

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı

Çanakkale Turizm Yatırım Rehberi

Güney Marmara Kalkınma Ajansı

Kastamonu Yatırım Tanıtım Kataloğu

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

Teşvik ve Destekler Rehberi

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Animasyon Sektörü Devlet Destekleri Broşürü

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı

Investment Areas Guide-EN

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Proje Hazırlama Rehberi

Karacadağ Kalkınma Ajansı

Haberdar Olun !

Kalkınma Kütüphanesi’ne eklenen dokümanlardan ilk sizin haberiniz olsun.

E-Posta Adresi Giriniz