K
a
l
k
ı
n
m
a
i
ç
i
n
a
r
a
ş
t
ı
r
m
a
,
a
n
a
l
i
z

Hizmetler sektörünün altında yer alan turizm sektörü, insan faktörü odağında gelişme ve faaliyet gösteren geniş bir alanı kapsamaktadır. Örneğin geniş bir alana yayılmış ve farklı merkezlerden oluşan Kapadokya Turizm Bölgesi birçok alt ve ana sektörle etkileşim halinde bulunan önemli bir kümelenme örneğidir. Birçok alanla iş birliği ve etkileşimi gerekli kılan turizm sektöründe, insan kaynağı unsuru son derece önemli kabul edilmektedir. Turizm sektöründe insan kaynağı bir destinasyonun ve içinde yer alan turistik tüm unsurların ziyaretçilerle bağlantısını sağlayan bir köprü mahiyetindedir. Bu nedenle hizmet sektörünün temeli olan insan kaynağı, destinasyonun kıymetini ve kalitesini yükselten en önemli unsurdur. Bir destinasyonun rakiplerine karşı üstünlük kazanması ve turistlerde tekrar gelme isteğini uyandırmasının temel gerekliliği hizmet kalitesi olarak kabul edildiğinden insan kaynağının destinasyon rekabetçiliğindeki rolü büyüktür. Bu analizle birlikte, bölgenin turizm insan kaynağı açısından mevcut durumunun incelenmesi, gözlemlenmesi, farklı paydaşlar açısından değerlendirilmesi yoluyla insan kaynağı sorunlarının çok yönlü ele alınması amaçlanmıştır. Ayrıca bu analizin bölgede turizm insan kaynağı unsurunun güçlendirilmesi ve geliştirilmesi için gerekli stratejilerin kurgulanmasında bir kaynak olarak değerlendirilmesi hedeflenmektedir.
SEKTÖR RAPORLARI
Gastronomi kültür ve yemek kavramlarını birleştirerek turizmde yeni bir alan geliştirmekte ve özellikle son yıllarda turizm pazarlamasında da kullanılmaktadır. Dünyada pek çok destinasyonda turizm gelirinin önemli bir bölümünü oluşturan gastronomi turizmi Türkiye’de de gelişmeyi bekleyen bir alandır.  Bir bölge her ne kadar turizm faaliyetleri tarafında kıymetli bir destinasyon olsa da, daha başarılı ve sürdürülebilir olması için gastronomi faaliyetlerinin de eklenmesi destinasyonun zenginliğinde oldukça değerlidir. Gastronomi özelliği ile öne çıkan birçok destinasyondan çok daha özgün ve yerel potansiyele sahip olan Kapadokya Bölgesi, bu güçlü yanını turizme yansıtmayı başardığında turizm gelirine önemli olumlu yansıması olacağı değerlendirilmektedir. Gastronomi turizmi 12 ay boyunca uygulanabilir bir turizm çeşidi olmasıyla ve bölgenin özellikle son yıllarda yıl içinde neredeyse tüm aylara yayılan sezonu değerlendirildiğinde bu turizm çeşidinin bölge için değerlendirilmesi oldukça uygun olacaktır. Tüm bu unsurların ayrıntılı incelendiği bu çalışmada Kapadokya Bölgesi mutfak kültürü tanıtım ve uygulamasına yönelik model oluşturulmuştur. Bu model Kapadokya bölgesi gastronomi turizminin bölgeye gelen ziyaretçiler vasıtasıyla nasıl geliştirebileceğini, bölgede sunulan yemeklerin çeşitli pazarlama ve kontrol mekanizmalarının oluşturulması yoluyla kalitenin artırılmasına yönelik önerilerini, yemek kültürünün tamamlayıcı ekonomik bir unsur şeklinde ele alınarak diğer alanlarla işbirliğini ve son olarak gastronomi deneyim ve bilgi inşasını geliştirme yollarını kapsamaktadır. Gastronomi turizminin araştırmaya konu edildiği bu çalışma Kapadokya Bölgesi turizm aktörlerine, kamu kurumlarına ve bölge siyasi otoritelerine ilgili konuda sistematik bir bilgi koridoru oluşturulması açısından önemlidir.
İL RAPORLARI
TR82 Kuzey Anadolu Bölgesi Tarım Stratejisi ve Yol Haritası; sektörün güçlü yönlerini geliştirmeyi, ortaya çıkan zorluklara esnek bir şekilde yanıt vermesini ve tarımın gelişmesi için yeni fırsatları yakalamasını sağlamayı amaçlamaktadır. Raporla TR82 Bölgesi’nin tarımsal üretim vizyonu, stratejik odak alanlar, amaç ve hedefleri belirlenmiş; yönetişim, tarımsal üretim, ekonomik ve sosyal kalkınma, tarımsal pazarlama ve çevre odaklı yol haritası 2024-2028 yıllarını kapsayacak şekilde ortaya konulmuştur.
SEKTÖR RAPORLARI
Çalışma, İzmir’de tekstil sektöründe yer alan firmaların yeşil dönüşüm sürecine ne derece hazır ve istekli olduklarını tespit ve analiz etmek, bu konudaki farkındalığı artırarak firmalara bir kılavuz sunabilmek amacıyla hazırlanmıştır.
SEKTÖR RAPORLARI
TR71 Düzey 2 Bölgesi, kırsal nüfusu diğer bölgelere nispeten daha yüksek olan ve dolayısıyla tarım-hayvancılıkla geçinen nüfus payının yüksek olduğu bir bölgedir. Bu husus bölgesel kalkınmanın sağlanabilmesi bakımından kırsal kalkınmanın önemli olduğunu göstermekltedir. Kırsal kalkınmanın sağlanması konusunda faaliyet gösteren aktörlerden biri de üretici ve yetiştirici birlikleridir. Avrupa Birliği'ne uyum süreci kapsamında oluşturulan bu sivil toplum kuruluşları bir yandan üreticilerin üyelik işlemleri gibi hususlarla iştigal ederken diğer yandan faaliyet konusu tarımsal ürünlerin markalaşması, katma değerli ve verimli üretilmesi konusunda da çalışmaktadırlar. Çalışmada, bölgede aktif olarak faaliyet gösteren 33 üretici ve yetiştirici birliğinin 26 tanesinin birlik başkanı ile görüşme yapılarak birliklerin ihtiyaçları ve sorunları tespit edilmiştir. Birliklerin faaliyet konularına göre Türkiye'deki konumuna ilişkin bilgilerle birlikte sorun ağacı oluşturulmuş ve  iyi uygulama ve proje örneklerine yer verilmiştir.
SEKTÖR RAPORLARI
İzmir Kooperatif Analizi, İzmir’deki kooperatiflerin mevcut durumlarını, mekânsal dağılımlarını, ekonomik dayanıklılıklarını, ağ ilişkilerini ve yerel kalkınmadaki rollerini ele almaktadır. Çalışma, elde ettiği sonuçlar bakımından ilgili kurumların gelecekte olası bir kooperatifçilik stratejisi ve eylem planı geliştirme süreçlerinde yol gösterici bir belge olma niteliğine sahiptir.
İL RAPORLARI
Bölge Kalkınma İdareleri ve Kalkınma Ajansları, bölgelerinin kentsel alanlarında olduğu kadar kırsal alanlarında da ekonomik büyümeyi ve kalkınmayı desteklemektedirler. Her ne kadar kırsal denilince akla hemen tarım gelse de, aslında tarım dışı sektörler de tarım sektörü kadar önemli ve elzemdir. Bu çalışma, kırsalda ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi konusunu önce teorik olarak ele almakta ve bu teoriyi, bazı temel göstergelerle Türkiye perspektifinden yorumlamaktadır. Daha sonra dünyadan örnekler ve Türkiye’den Bölge Kalkınma İdareleri ve Kalkınma Ajanslarının bugüne kadar destekledikleri parlak projeleri detaylarıyla okuyucuya sunmaktadır.
İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ

Samsun Kültür ve Turizm Eylem Planı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Samsun Yerel Kamu Hizmetleri Eylem Planı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Ankara Bölge Planı 2014-2023

Ankara Kalkınma Ajansı

Çermik Termal Turizm Master Planı

Karacadağ Kalkınma Ajansı

Amasya Kültür ve Turizm Eylem Planı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Van Vizyon 2023 Stratejik Eylem Planı

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı

Samsun İstihdam Eylem Planı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Kastamonu İl Turizm Eylem Planı (2018-2021)

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

TR61 Düzey 2 Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı

DAP Eylem Planı 2014-2018

DAP Bölge Kalkınma İdaresi

TRC1 Bölge Planı (2014-2023)

İpekyolu Kalkınma Ajansı

KUSİ Analizi ve Eylem Planı Raporu

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

İzmir Mevcut Durum Analizi 2013

İzmir Kalkınma Ajansı

Söğüt'ün Tarihi Alanlarına Yönelik Eylem Planı

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı

TR63 Bölgesi Çimento Sektör Raporu

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı

TR83 Dış Ticaret Analiz Raporu

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

TRC1 Bölgesi İstihdam Raporu

İpekyolu Kalkınma Ajansı

Süt İşleme Tesisi Yatırım Fizibilitesi

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı

Özel Okul Yatırım Fizibilitesi

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı

5 Yıldızlı Otel Yatırım Fizibilitesi

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı

Hakkari İŞGEM Projesi Fizibilite Raporu

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı

Muğla İli İmalat Sanayi Envanteri

Güney Ege Kalkınma Ajansı

Animasyon Sektörü Raporu (2017)

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı

Invest in Gaziantep

İpekyolu Kalkınma Ajansı

Melek Yatırımcılığın Dünü Bugünü

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı

Investment Areas Guide-EN

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Yozgat Yatırım Rehberi

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı

Kayseri Investment Guide(Arabic)

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı

Samsun Yatırım Rehberi

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Çanakkale Sanayi Yatırım Rehberi

Güney Marmara Kalkınma Ajansı

Kastamonu Yatırım Tanıtım Kataloğu

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

Sivas Yatırım Rehberi(İngilizce)

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı

Yatırım Teşvik Sistemi Rehberi

Mevlana Kalkınma Ajansı

Kömüre Giden Demiryolu Proje Raporu

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı

Yatırımda Devlet Destekleri

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı

TUNCELİ YATIRIM FIRSATLARI

Fırat Kalkınma Ajansı

Kahramanmaraş Guide for Investors

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı

Çanakkale Turizm Yatırım Rehberi

Güney Marmara Kalkınma Ajansı

Balıkesir Enerji Sektörü Yatırım Rehberi

Güney Marmara Kalkınma Ajansı

Haberdar Olun !

Kalkınma Kütüphanesi’ne eklenen dokümanlardan ilk sizin haberiniz olsun.

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çerezler (cookie) kullanmaktayız. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitemizi kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Çerezlere ilişkin daha detaylı bilgiye Çerez Politikası dokümandan ulaşabilirsiniz.
  • E-Posta Adresi Giriniz