DAP Eylem Planı 2014-2018

Planlar
 • 1903 Okunma
 • 88 İndirme

Özet

Bölgelerarası gelişmişlik farklarının azaltılması ve kalkınmanın ülke içerisinde dengeli bir şekilde gerçekleşmesinin sağlanması, bölgesel politikanın temel hedefleridir. Onuncu Kalkınma Planı da yukarıda zikredilen bölgesel kalkınma anlayışı ile uyumlu olarak, “Bölgesel Gelişme ve Bölgesel Rekabet Edebilirlik” başlığı çerçevesinde, bir taraftan bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılarak refahın ülke sathına daha dengeli yayılması, diğer taraftan tüm bölgelerin potansiyellerinin değerlendirilip rekabet güçleri artırılarak ulusal büyümeye ve kalkınmaya katkılarının azami seviyeye çıkarılması amaçlanmıştır.  DAP Bölge Kalkınma İdaresi, yukarıda zikredilen görevleri çerçevesinde, Doğu Anadolu Bölgesi’nde sosyal, ekonomik, çevresel ve kentsel gelişmenin sağlanarak, bölgenin kalkınmasını hızlandırmak amacıyla 2014 – 2018 yılları arasını kapsayan DAP Eylem Planı’nı hazırlamıştır. Eylem Planında, 5 adet gelişme ekseni ve toplamda 129 adet eylem belirlenmiştir. Doğu Anadolu Bölgesi’nin ülkenin diğer bölgeleri ile arasındaki gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla; ekonomik sektörlerin katma değerinin artırılması, altyapının iyileştirilmesi, yerelde kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ve kentlerin daha yaşanabilir kılınması sağlanarak göçün engellenmesi Eylem Planı’nın ana omurgasını oluşturmaktadır.  
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  DAP Bölge Kalkınma İdaresi

 • Yayın Yılı

  2014

 • Belge İçeriği
  188 Sayfa
  79.22 MB